This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

5年ぶりの全面リニューアル作業 (7月4日)

Cập nhật đầy đủ đầu tiên trong 5 năm (4 tháng 7)

Vào ngày 4 tháng 7, chúng tôi đã bắt đầu cập nhật trang web đầy đủ lần đầu tiên trong năm năm. Đây là một phản ứng vững chắc cho điện thoại thông minh. Ngay cả với rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn, rất khó để nói đủ trên màn hình điện thoại thông minh.

 

Việc cập nhật sẽ được hoàn thành trong khoảng một tuần. Đó là vào bạn để quyết định sự bất tiện này. Cám ơn, cám ơn