This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

お客様からの手紙 ガラスの靴のリングピロー ビィ様

Tỉnh tỉnh Aichi 26 tháng 4 năm 2015 "Tôi đã có thể nói rằng bàn chân của cửa hàng giày nói" Tôi đã nói rằng "chân của Cinderella" và tôi thực sự hạnh phúc khi tìm thấy một chiếc gối vòng của giày thủy tinh là. "

Tôi đã nhận được sản phẩm một cách an toàn.
Tôi đã mở nó một cách nhanh chóng, nhưng nó rất đẹp!

Trên thực tế, tôi có một bàn chân nhỏ, nhưng tôi đã có thể nói với cửa hàng giày nói rằng bàn chân nói "chân của Cinderella" và tôi thực sự hạnh phúc khi tìm thấy một chiếc gối của giày thủy tinh là.

Có thể mưa vì đó là một lễ cưới, nhưng dường như nó hạnh phúc với đôi giày thủy tinh này và cảm giác nắng.

Cũng như trang trí ngay cả sau buổi lễ, tôi muốn sử dụng nó mỗi ngày như một chiếc gối vòng.

Cảm ơn bạn cho đôi giày thực sự đẹp!