This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

お客様からの手紙 ガラスの靴のプロポーズ TH様

Một lá thư từ TH Tokyo vào ngày 6 tháng 4 năm 2016 đã cầu hôn thành công!

Cảm ơn bạn đã tạo ra nó. Nhờ một sáng tạo rất tốt, tôi đã thành công trong việc cầu hôn! Tôi chân thành cảm ơn bạn. Mặc dù ngày không hợp lý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và cảm ơn bạn rất nhiều vì phản ứng lịch sự của bạn